Faciliteiten

Personeelsgeleding

Voor de personeelsgeleding van de GMR zijn er een aantal opties om gefaciliteerd te worden voor hun werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 
Takenbeleid school
De GMR-taken zijn opgenomen in het taakbeleid van de eigen school.
 
Compenseren van de tijd
Voor de werkzaamheden van een regulier GMR-lid staat hier 1 uur per week voor. Voor een dagelijks bestuurslid geldt 1 uur extra, dus twee uur per week. De school bepaalt in het taakbeleid van de school hoe deze uren worden ingezet.
 
Tijdelijke uitbreiding van uren
Het is mogelijk dat de GMR-uren niet (geheel) binnen het taakbeleid van de school kunnen vallen. Ook het compenseren in tijd is niet altijd mogelijk, als een GMR-lid bijvoorbeeld geen klasgebonden taken heeft (intern begeleider, conciërge, administratieve kracht) of als de directeur van de eigen school een vervanging in de groep niet wenselijk vindt.
In dat geval kan er gekozen worden voor een tijdelijke, maximaal één jaar, uitbreiding van uren.
 
Ook is een combinatie van bovenstaande opties mogelijk.
Voor alle drie de punten geldt, dat het GMR-lid eerst in overleg gaat met de eigen directeur hierover. De directeur zal, indien er gekozen wordt voor optie 2 of 3, dit vervolgens bij Ambion bespreken en regelen voor het GMR-lid.

Uren taaktijd per schooljaar

  MR GMR Extra dagelijks bestuur
Lid 60 + 40 + 40
Secretaris 20 + 20  
Voorzitter 20 + 20  

Uren voor de MR komen uit het budget van de school, uren voor de GMR en domeingroepen komen voor rekening van het bestuur (GMR-budget). De scholen regelen afzonderlijk de taakuren van MR-leden.

Oudergeleding dagelijks bestuur

De oudergeleding die in het dagelijks bestuur zit, ontvangt de maximum geldende vrijwilligersvergoeding per jaar en wordt over 10 maanden verspreid vergoed.
In de gevallen van vrijwilligersvergoeding geldt een aanwezigheidsplicht van 80% op de vergaderingen. Voor de oudergeleding die niet in het dagelijks bestuur zit, geldt geen vergoeding. (zie www.belastingdienst.nl voor hoogte bedrag maximale geldende vrijwilligersvergoeding)

Onkosten

Alle GMR-leden die buiten Heerenveen wonen, maken aanspraak op vergoeding van de onkosten conform de geldende afspraken over reis- en verblijfskosten. Aan het eind van het schooljaar kunnen zij een declaratieformulier invullen met de gemaakte reiskosten en deze inleveren bij de voorzitter van de GMR ter ondertekening.

Hieronder zijn alle formulieren te downloaden. 
Ook de notitie van betreffende bovenstaande faciliteiten is hier te vinden.

gerelateerde pagina's: