Statuut en reglementen GMR

Voor GMR Ambion zijn het statuut en de reglementen vastgesteld. Hierin staat een aantal technische/procedurele zaken zoals:

  • het aantal leden van de GMR en de verdeling over de (sub)geleding
  • de wijze en organisatie van de verkiezing van de leden van de MR
    de zittingsduur van (G)MR-leden
  • de wijze van informatieverschaffing door het bevoegd gezag aan de GMR
  • de termijnen waarbinnen de GMR (of delen daarvan) gebruik moet(en) maken van instemmings- of adviesbevoegdheden.

Op deze pagina zijn het statuut en de reglementen van de GMR te vinden.
Ook het algemene format van het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de MR is hier te vinden. Dit is een format, dus de medezeggenschapsraden van de scholen kunnen dit format naar eigen behoefte, binnen de juridische kaders, aanpassen.

gerelateerde pagina's: