Notities Ambion

Ieder jaar ontvangt de GMR notities/beleidsstukken van Ambion ter advies, instemming of ter info. Hieronder een overzicht van de stukken in schooljaar 2020-2021 en van de afgelopen twee schooljaren.

2020-2021

 • AVG - Vervolg besluit collectieve of individuele instemming ICT Gebruiksbeleid
 • Bestuursformatieplan 2021-2022
 • Code goed bestuur
 • Heroverwegen en actualiseren OOP en Directie
 • Meerjarenbegroting 2021-2024 Ambion
 • Vakantierooster 2021-2022
 • Nationaal Programma Onderwijs

2019-2020

 • AVG - Vervolg besluit collectieve of individuele instemming ICT Gebruiksbeleid, voortraject
 • Bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid 2020-2021 tot 2023-2024
 • Intentieverklaring en plan van aanpak fusie De Basis en Primus
 • Fusie Effect Rapportage
 • Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht
 • Meerjarenbegroting 2020-2023 De Basis
 • Regeling verplaatsingskosten Ambion
 • Vakantierooster 2020-2021
 • Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

2018-2019

 • Beleidsplan Passend Onderwijs 2018-2022
     Begroting Passend Onderwijs 2018-2022
     Jaarverslag Passend Onderwijs 2017-2018
     Actieplan Passend Onderwijs 2018-2019
 • Koersdocument Ambion
 • Intentieverklaring dekkend onderwijsaanbod
 • Meerjarenbegroting 2019-2022
 • Voorstel benoemen Functionaris Gegevensbescherming
 • Zij-instroom Ambion
 • Privacy documenten
 • Intentieverklaring dekkend onderwijsaanbod Heerenveen en Stellingwerven
 • Jaarrekening en jaarverslag 2019 De Basis
 • Notitie financiële risico's Ambion
 • Bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid 2019-2020 tot 2022-2023
 • Vakantierooster 2019-2020