Bedrijfsvoering

De domeingroep Bedrijfsvoering buigt zich over de volgende onderwerpen:

 • budget GMR en besteding fre's
 • meerjarenbegroting bevoegd gezag
 • lumpsum
 • sponsoring
 • jaarrekening
 • nieuwbouw
 • onderhoudsplan van de gebouwen en pleinen
 • inrichting en apparatuur

Notities met onderstaande onderwerpen worden in alle domeingroepen besproken:

 • jaarplan bevoegd gezag: beleidsvoornemens
 • jaarverslag bevoegd gezag (beleid)
 • jaarverslag GMR
 • informatie uit MR-bladen/onderwijsbondbladen e.d.

Wanneer er stukken komen, waarbij bovenstaande punten het hoofdonderwerp zijn, dan bespreekt de domeingroep deze stukken en formuleert zo nodig vragen en commentaar.
Wanneer zij nog vragen heeft, kunnen die via het lid van het dagelijks bestuur uit de domeingroep, doorgespeeld worden aan de betreffende deskundige. Dit kan bijvoorbeeld de Voorzitter College van Bestuur zijn, de beleidsmedewerker Facilitair of het Hoofd Bedrijfsbureau.

De domeingroep vergadert 'op afroep', d.w.z. wanneer er notities richting hun domeingroen komen, plannen zij onderling een geschikte datum om te vergaderen. Gemiddeld is dat voor deze domeingroep zo'n twee per schooljaar.
Het GMR-lid in deze domeingroep dat tevens in het dagelijks bestuur zit, neemt het initiatief tot een vergadering van de domeingroep.